GP Köksallar Mercedes Benz Yetkili Servisi• İş ilişkilerimizde yürürlükteki tüm kanunlara uygun davranırız.
• Etik olmayan hiçbir ticari ilişkiye girmeyiz.
• Rüşvet almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
• Her türlü mülkiyet hakkını korumaya azami özen gösteririz.
• Sadece bizim değil, iş yaptığımız diğer şirketlerin de etik kurallarına saygılı ve uyumlu davranırız.
• İş faaliyetlerini cazip hale getirmek veya etkilemek için hiçbir kişiye veya kuruluşa rüşvet, komisyon veya benzer ödemelerde veya ücretlendirmelerde bulunulmayacaktır. Şirketin idarecileri, müdürleri, çalışanları, iş faaliyetlerini cazip hale getirici veya etkileyici hediye, bağış, ücret, mükâfat, aşırı eğlence vb. şeylerden kaçınacaklardır.
• Personel, görev, yetki ve sistem olanaklarını kötüye kullanarak, her ne suretle olursa olsun kendisi yakınları ve/veya üçüncü kişiler lehine ve/veya Şirket, aleyhinde menfaat temin etmez veya buna teşebbüs etmez.
• Şirket personeli doğrudan veya dolaylı yollarla "tacir", "esnaf" veya "serbest meslek erbabı" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, aktif siyasetle uğraşamaz.
• Personel, pozisyon ve görevleri gereği sahip olduğu şirket ve müşterilere ait bilgileri ilgili mevzuat çerçevesinde saklamakla yükümlüdür.

Bu ahlak kurallarının ihlali, disipline sevk olunma, hatta olası işten çıkarılmasıyla da sonuçlanabilir.
Disiplin cezasının derecesi, kısmi olarak ahlaki ihlallerde gönüllü olarak ifşaatta bulunulmasına ve ihlalde bulunan kişinin müteakip olarak araştırmalarda işbirliğinde bulunmasıyla ilişkilidir.


Unutmayın ki iyi ahlak, iyi iş demektir.

 
   Bu Sayfayı Paylaşın
Facebook'ta Paylaş